Vær med til at gøre kæden stærkere

Dialog på tværs af kæden skal fremme afsætningen af lokale, økologiske fødevarer til foodservicebranchen. Skal du være med?

Afsætningen af lokale, økologiske fødevarer til foodservicesegmentet er i rivende udvikling – og der er potentiale for mere! Manglende gennemsigtighed og for lidt viden om hinandens behov, muligheder og udfordringer i foodservicekæden spænder desværre ben for at udnytte potentialet. Det vil Landbrug & Fødevarer rette op på med projektet Dialog i Kæden. Projektet er en paraply af initiativer, som skal skabe større transparens og bedre dialog mellem aktørerne i branchen. Aktørerne er i projektet defineret ved producenter, grossister og køkkener.

Barrierer, muligheder og løsninger skal frem i lyset
Et seminar på Food Festival i Aarhus sidste år blev startskuddet for Dialog i Kæden. Her blev barrierer, muligheder og løsninger drøftet på tværs af kæden. Der er i år afholdt flere møder, som har sat retningen for, hvilke aktiviteter der skal igangsættes. Outputtet har været klart; dialog og videndeling, samt indsigt i hinandens verdener og faglighed er en essentiel forudsætning for at realisere visionen om at afsætte flere lokale, økologiske fødevarer.

Vigtigt med ansvar i alle led
For at sikre et forpligtet og styrket samarbejde, har de tre parter stillet skarpt på deres roller.

  • Producenterne skal være mere proaktive - de skal inspirere køkkenerne og gå i dialog med dem om at producere de bedste råvarer. Derudover skal de selv skabe en efterspørgsel og være bedre til at fortælle historien og tilføre varen værdi.
  • Grossisterne er ikke længere blot et bindeled, men de skal kende køkkenernes behov og muligheder. Sammen med producenterne skal de sikre, at der er det udbud af økologiske og lokale råvarer tilstede, som køkkenerne efterspørger.
  • Køkkenerne skal udfordres på deres faglighed, bl.a. ved at styrke deres kompetencer til at kunne håndtere sæsonens råvarer.

Munder ud i konkrete initiativer
”Vi har fået meget god feedback fra deltagerne, som alle ytrer, at der er et stort behov for, at vi fortsæt sætter fokus på et bredere og bedre samarbejde i foodservicekæden,” siger chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Andreas Buchhave Jensen og fortsætter: ”Nu arbejder vi videre med at skabe konkrete initiativer - både her fra Landbrug & Fødevarer, men også fra de virksomheder og producenter, som ønsker at tage ejerskab i netværket ved at imødekomme de behov, som branchen efterspørger. Helt konkret arbejdes der på at iværksætte to netværksmøder hos producenter i løbet af i 2016, hvor vi fortsætter dialogen.”

Skal du være med?
Dialog i Kæden består af producenter, grossister og køkkener. Der er plads til flere, og du er velkommen til at kontakte Andreas Buchhave Jensen, hvis du er interesseret i at blive en del af holdet.